Svinec smo ljudje zaradi njegovih lastnosti (možnost oblikovanja, odpornost na korozijo) začeli uporabljati že zelo hitro v zgodovini, še danes so ohranjene nekatere svinčene vodovodne cevi iz časov rimskega cesarstva. Z razvojem industrije je rasla tudi poraba svinca, vzporedno z njo pa tudi koncentracija svinca v okolju. Po nekaterih ocenah se je, zaradi človekove aktivnosti, koncentracija svinca v bivalnem okolju ljudi zato povečalo tudi za 1000-krat.

Svinec je s svojimi toksičnimi učinki še vedno eden najpomembnejših onesnaževalcev, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, predvsem otrok. Otroci so svincu izpostavljeni v zunanjem pa tudi v domačem okolju (varstvu, vrtcu, šoli). Svinec se nalaga na površinah, zemlji, vodi, zraku v bližini rudnikov svinca, topilnic, tovarn akumulatorjev, prometnih cest... Svinec se lahko nahaja v barvah, opleskih, vodovodnih materialih, posodah, igračah, motornih gorivih, vodi.
IZPOSTAVLJENOST SVINCU

Izpostavljenost ljudi svincu je večja na območjih, kjer so koncentracije svinca v okolju večje. Poleg izrazito izpostavljene skupine ljudi, ki prihajajo v stik s svincem pri opravljanju svojega poklica, so bolj izpostavljeni tudi ljudje, ki živijo v bližini obratov za pridobivanje in predelavo svinca, prebivalci starejših hiš pri gradnjih katerih je bil uporabljen svinec (svinčene cevi, svinčenebarve, svinčen pesek) in ljudje, ki živijo v bližini prometnih cest. Slaba lastnost svinca je namreč njegova vztrajnost v okolju, saj lahko v zgornjih plasteh zemlje vztraja več sto let. Svincu smo lahko izpostavljeni preko različnih faktorjev okolja. Pojavlja se v prahu, zemlji, vodi, hrani, zraku, možen pa je tudi prenos z matere na plod.

 

Poglejmo najpomembnejše vire svinca:
 

Zrak

Vir svinca v zraku so večinoma manjši delci, ki se ne usedajo hitro in se lahko prenašajo na večje razdalje. Ti delci prehajajo v telo preko dihal, nekoliko večji pa tudi preko prebavil, če zaužijemo delce, ki smo jih izkašljali. Višje koncentracije svinca v zraku so v mestnem okolju, še višje pa v bližini industrijskih emisijskih virov. Z izločitvijo svinca iz pogonskega goriva v Sloveniji najdemo višje koncentracije svinca v zraku le še v bližini aktualnih industrijskih virov in nesaniranih območjih pretekle industrije. Koncentracije svinca v notranjem zraku so navadno precej nižje, kot v zunanjem (okoli 30% koncentracije zunanjega zraka). Približno tretjina svinca, ki ga v telo vnesemo preko zraka, se veže v kri.

Glede na izmerjene koncentracije svinca v zraku v Zgornji Mežiški dolini, zrak vsaj teoretično ne predstavlja pomembnejšega vira vnosa svinca v telo. Tudi na območju neposredno ob topilnici, kjer so koncentracije blizu določeni dopustni mejni vrednosti (0,5 µg/m3), simulacije (model IEUBK) pokažejo sorazmerno majhen prispevek tega vira k skupnemu vnosu svinca v telo in posledično skupni koncentraciji svinca v krvi otrok. Problem pri takšni oceni pa je, da se koncentracije svinca v zraku meri na višini okoli 1,8 metra, otroci pa vdihujejo zrak precej nižje, kjer je lahko precej več delcev, ki se dvigujejo iz onesnaženih tal. Na nekaterih lokalno omejenih območjih, kjer je prašenje zelo močno (vrtna tla ob vrtnih delih, makadamske površine na katerih se otroci igrajo ipd..) je vnos svinca preko prahu iz zraka lahko nedvomno bistveno večji, tako preko dihal, kot tudi preko prebavil. V takih primerih je lahko tudi teža tega vira pri skupni koncentraciji svinca v telesu precej večja.


Voda

Povišane koncentracije svinca v pitni vodi so navadno zaradi raztapljanja materiala omrežja, t.j. spojev in cevi. Svinec se bolj izloča iz materialov, ki so v stiku z vodo ob nižjem pH (bolj kisli vodi) in bolj mehki vodi. V takih primerih se koncentracija svinca v vodi, v primeru zadrževanja vode v omrežju, veča in vnos znižamo, če pustimo vodo pred zaužitjem nekaj časa teči iz pipe. Svinec je lahko v vodi tudi že na viru, vendar je to redkeje, vprašljiva pa je tudi nujnost uporabe vode iz tako obremenjenega vira. Posebno moramo biti pozorni pri uporabi vode za pripravo prehranskih nadomestkov za otroke, kjer je v primeru obremenjenosti vodovodne vode s svincem, priporočena uporaba ustekleničene vode.

Na območju Zgornje Mežiške doline meritve ne kažejo prisotnosti svinca v pitni vodi iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo. To ne izključuje možnosti, da je v vodi prisoten svinec, ki se izloči iz materialov, ki so v interni napeljavi objektov. Možna je tudi prisotnost svinca v vodi iz manjših virov vode namenjenih za individualno oskrbo objektov s pitno vodo. V takih primerih je priporočeno izvesti analize vode na prisotnost svinca.


Prehrana

Na splošno prehrana predstavlja pri nepoklicno izpostavljenih odraslih najpomembnejši vir vnosa svinca v telo. Po spoznanju, kako nevaren zdravju je svinec, se je vsebnost svinca v prehrani in embalaži bistveno znižala in po letu 1990 ni več problematična. Problem je predvsem pridelava in uživanje hrane na močno onesnaženih območjih, kjer je vnos svinca v telo preko prehrane lahko močno povečan. Pri pridelavi rastlin na s svincem močno obremenjeni zemlji, smo svincu izpostavljeni neposredno preko vnosa zemlje in tudi preko zaužitja rastlin, ki na takih tleh rastejo. Poseben problem je onesnažen prah, ki se nabira na površinah rastlin. Vnos svinca v telo lahko bistveno zmanjšamo s temeljitim umivanjem doma predelanega sadja in zelenjave pred zaužitjem, kakor tudi z izbiro vrtnin, ki vežejo manj svinca. Ob samem vnosu svinca v telo preko prehrane je zelo pomembna tudi vezava svinca v telesu, ki jo lahko zmanjšamo z uživanjem hrane bogate z železom, kalcijem in vitaminom C. Še pomembnejša pa je redna prehrana, saj se pri odraslem, preko prebavil v primeru praznega želodca v telo absorbira tudi več kot 50 % svinca, medtem ko se v primeru redne prehrane in polnega želodca absorpcija bistveno zniža ( pod 20%) s prehrano zaužitega svinca.

 

paradinik kruhi narana mleko   sir


     

Zemlja

Zemlja je zelo pomemben vir izpostavljenosti svincu. Svinec se v največji meri nalaga v zgornji plasti zemlje, od koder se nato lahko prenaša v okolje. V povezavi z onesnaženo zemljo je pomemben vir izpostavljenosti svincu tudi prah. Droben prah, ki ga lahko otroci vnesejo preko dihal in prebavil, se največkrat dviguje iz onesnaženih golih tal, v določeni meri pa tudi posledica izpustov industrije in kurišč v zrak. Onesnažena zemlja in prah skupaj predstavljata najpomembnejši delež vnosa svinca v telo pri otrocih (tudi do 50 %). Največji del je vnos preko prebavil saj se otroci plazijo po tleh, radi dajejo roke v usta in nimajo dobro razvitega občutka za osebno higieno. Problem je tudi, da se pri otrocih preko prebavil v telo absorbira bistveno večji delež svinca, kot pri odraslih in je tako vnos še večji.
 

V Zgornji Mežiški dolini so meritve pokazale visoke koncentracije svinca v zemlji in prahu, ki presegajo kritične mejne vrednosti (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh; Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1) na nekaterih lokacijah tudi za večkratni faktor. Poseben problem v Zgornji Mežiški dolini predstavlja široka uporaba močno obremenjenega gradbenega materiala. Rudniški odpad (halda) se je hitro izkazal za uporaben gradbeni material na tej osnovi pa je zraslo celo podjetje. Na ta način je močno obremenjen odpadni material našel pot v fasade objektov, ceste in dvorišča. Pri mehanskih obremenitvah se na takih območjih tvori droben prah, ki vstopa v telo preko dihal in prebavil. Vnos svinca v telo lahko bistveno znižamo z ukrepi za zmanjšanje širjenja s svincem obremenjenega prahu, ki jih je potrebno izvajati tako na ravni skupnosti, kot na ravni posameznika. Ukrepi na ravni skupnosti so: prekrivanje makadamskih cest, zatravljanje golih površin, menjava dvoriščne zemlje itd..., ukrepi na ravni posameznika pa: vzdrževanje osebne higiene otroka, redno ustrezno čiščenje prahu iz bivalnih prostorov, zagotovitev varnih igralnih površin za otroke, odstranitev materialov, ki kopičijo prah (bogate preproge in zavese, plišaste igrače ipd...) iz bivalnih prostorov.

 
 
Poklicna izpostavljenost
 
V Zgornji Mežiški dolini je močno razvita industrija pridobivanja svinca z reciklažo odpadnih akumulatorjev. Izpostavljenost tam zaposlenih delavcev svincu je precej večja, kot pri ostali populaciji, pri tistih delavcih, ki v onesnaženem okolju tudi živija, pa je potrebno oboje sešteti. Tudi na delavnem mestu sta glavna vira izpostavljenosti svincu zrak in prah, seveda pa vsakodnevna večurna izpostavljenost pomeni skupno precej večji vnos svinca. Na delovnem mestu je zato na mestu dosledno upoštevanje pravil osebne higiene in uporabo osebne varovalne opreme. Potrebno je ločevanje delovne in osebne obleke, pogosto je potrebno umivati roke, se ob odhodu domov temeljito stuširati, se izogobati tveganim razvadam, kot je kajenje. Delavci lahko svinec prenašajo iz delovnega v domače okolje, na telesu, laseh, obleki ali predmetih. S tem lahkjo prenašajo svinec v okolje lastnih otrok in povečajo možno izpostavljenost tudi pri njih. Poleg varovalnih ukrepov pri svojem delu morajo delavci upoštevati tudi varovalne ukrepe na prehodu iz delovnega v domače okolje in v domačem okolju.
 
 
 
Poleg opisanih, imajo vlogo pri vstopu svinca v kri otrok tudi nekateri drugi možni viri: prenos preko matere tako v času nosečnosti, kot v času dojenja; svinčen nakit, igrače, ki vsebujejo svinčena barvila; delci stenske barve na bazi svinca, ki se luščijo...

  VSTOP SVINCA V TELO
 

Svinec vstopa v telo po različnih poteh, največ preko prebavil, nato preko dihal in manj preko kože. Pomembno je upoštevanje pravil osebne in bivalne higiene, dosledno umivanje rok po vseh opravilih v naravi, po čiščenju prahu v stanovanjih, po igranju z zemljo, peskom in na igralih. Ureditev bivalne okolice z ukrepi za preprečevanje prašenja (brez večjih vrtov, brez makadama ...) in kopičenja prahu (goste preproge, zavese...).
 

Svinec vstopa iz prebavil v kri, se nakopiči v eritrocitih, nekaj se ga razporedi v jetra, ledvice, kosti, lase, zobe:
• Vstop svinca preko prebavil je bistveno večji na prazen želodec, kot pa v primeru redne prehrane.
• Iz organizma se izloča predvsem z urinom, manj z blatom, znojem, slino, materinim mlekom.
• Razpolovna doba svinca v krvi in mehkih tkivih je 21 dni do 50 dni, v kosteh od 20 do 30 let.

 


 
 UČINKI SVINCA NA ZDRAVJE
 

Učinki svinca so lahko akutni, danes pa so pomembni predvsem kronični nevrotoksični učinki. Od akutnih učinkov je najbolj značilna encefalopatija, ki se lahko pojavi pri koncentraciji svinca nad 800 µg/l krvi. Akutne zastrupitve so bile skozi zgodovino dolgo časa tiste, ki so jih opažali kot pomembne. Že iz časa rimskega cesarstva poznamo opise hudih obolenj in smrtnih primerov, katerih vzrok je bil svinec. Tudi v začetku 20. stoletja so v Avstraliji opažali primere encefalopatije pri otrocih, kar se je po drugi svetovni vojni ponovilo v ZDA. Dolgo časa je bila bolezen zaznana šele v primeru težjih zapletov, počasi pa je na pomenu pridobivala kronična izpostavljenost svincu v nižjih koncentracijah in s tem povezani manj značilni zdravstveni problemi. Danes vemo, da svinec v telesu nima koristne funkcije in tudi že v najnižjih koncentracijah lahko škodi zdravju. Skupina z največjim tveganjem so otroci do 7 let starosti. Posledice okvare funkcije možganske skorje se lahko kažejo kot lažje duševne zaostalosti, hiperaktivnost, motnje vedenja in druge razvojne motnje. Ti učinki so pri posamezniku morda manj zaznavni, imajo pa bistven vpliv na nivoju družbe, tako z vidika zdravja kot tudi z vidika razvoja in ekonomike. Leta 2012 je CDC (Centers for Disease Control and Prevention) določil referenčno vrednost za svinec v krvi otrok 50 µg/l, ki bazira na vrednosti 97.5 percentila razdelitve vrednosti svinca v krvi otrok iz ameriške nacionalne raziskave o zdravju (NHANES). Pred tem (od leta 1991) je veljala vrednost 100 µg/l krvi, ki je bila opredeljena kot "Vrednost za skrb" oz. s strani ameriške okoljske agencije (EPA) "Akcijska vrednost", ki zahteva ukrepanje in je dokazano s primernimi ukrepi tudi dosegljiva. Ta vrednost je tudi ciljna vrednost Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Svinec ima negativne učinke na zdravje na vseh organskih sistemih, saj so mehanizmi strupenega delovanja svinca skupni vsem tipom celic, poleg tega se svinec po telesu dobro porazdeli. V epidemioloških raziskavah najbolj proučevani zdravstveni izidi zajemajo učinke: na nevrološki, srčno-žilni, hematološki in imunski sistem, reprodukcijo in razvoj ter učinek na ledvica.
• krvotvorni sistem,
• srčno-žilni sistem
• centralni živčni sistem,
• imunski system,
• ledvice,
• okostje,
• rodila ter
• plod.

Klinični znaki kronične zastrupitve s svincem lahko odražajo kot:
• utrujenost,
• slabokrvnost,
• motnje vedenja,
• motnje razpoloženja,
• motnje psihomotoričnih funkcij,
• prezgodnji porodi,
• okvare ledvic,
• okvare kostnega sistema.

  SVINEC V KRVI OTROK
 

Otroci predstavljajo eno od skupin z največjim tveganjem za pojav negativnih posledic na zdravje ob izpostavljenosti toksičnim kovinam, kamor spada tudi svinec.

Razlogi za večjo ogroženost otrok:
• Otroci pojedo na enoto telesne teže več hrane kot odrasli, zato je vnos svinca na enoto teže znatno večji kot pri odraslih.
• Pri otrocih se bolj pogosto pojavlja pomanjkljivo (deficitarno) uživanje, na primer železa ali vitamina D, kar pospeši absorpcijo svinca iz prebavnega trakta.
• Nekatere značilnosti otrok omogočajo večji vnos svinca, kot pri odraslih (manjšo pozornost namenjajo osebni higieni, veliko se zadržujejo v zunanjem okolju in z umazanimi rokami pogosto segajo v usta).
• Absorpcija svinca iz prebavnega trakta je pri otrocih precejšna, okrog 40 %, pri odraslih pa le okrog 10%.
• Učinki svinca na krvotvorni sistem ter na živčevje se pri otrocih pojavijo pri nižji koncentraciji svinca v krvi, kot pri odraslih.
• Pri otrocih možgansko žilna pregrada (ali bariera) še ni v celoti razvita, zato svinec lahko vstopa v možgane.

Ostale skupine z večjim tveganjem so nosečnice in doječe matere ter poklicno izpostavljeni.

 


 RANLJIVOST OTROK ZARADI BIOLOŠKIH IN SOCIOLOŠKIH DEJAVNIKOV V FIZIČNEM OKOLJU

Biološki, ekonomski in socialni dejavniki močno vplivajo na ranljivost otrok zaradi škodljivih okoljskih dejavnikov, v različnih razvojnih obdobjih, od spočetja do adolescence. Okoljske in zdravstvene službe za zaščito otrok, vključno z zaščito žensk v rodnem obdobju, morajo to upoštevati pri svojih aktivnostih.

 

Dejavniki, ki vplivajo na večjo občutljivost otrok

  • Občutljivosti skozi rast in razvoj

Zaradi hitre rasti in razvoja so razvijajoči se organizmi še posebno občutljivi na različne kemične in fizikalne dejavnike. Zarodek je še posebej ogrožen, saj gre za zelo hitro rast in razvoj, primarno diferenciacijo tkiv in organov, kar daje večjo možnost škodljivim agensom, da vplivajo na nastanek mutacij in prirojenih nepravilnosti. Prav tako izpostavljenost razvijajočih se možganov oz. živčnega sistema v prvih letih življenja, škodljivim snovem, npr. svincu, živemu srebru, zaradi zmanjšane sposobnosti obnove pri otrocih, lahko vodi do nepopravljivih okvar možganovine oz. živčnega sistema.
Doza in čas izpostavljenosti škodljivemu agensu sta odločilna za škodo za zdravje.

  • Nezrel metabolizem

V prvih 6-12 mesecih starosti je presnova pri otroku nezrela, kar ima za posledico manjšo sposobnost detoksikacije (razstrupljevanja) in izločanja kemikalij kot pri odraslih. To je tudi vzrok, zakaj so potrebne nižje doze zdravila na kg telesne teže in priporočljivi daljši intervali med odmerki predpisanih zdravil v prvih tednih in mesecih življenja. Včasih je ta nezrelost lahko tudi koristna, saj metabolične poti, ki aktivirajo nekatere toksične produkte, še ne potekajo.

  • Večja izpostavljenost

Otroci so na enoto telesne teže in telesno površino škodljivim agensom bolj izpostavljeni kot odrasli. Popijejo več vode, pojedo več hrane in dihajo več zraka kot odrasli, glede na njihovo telesno težo.
Večja je lahko absorpcija hrane iz prebavil pri otrocih, zato npr. otrok absorbira 40 % svinca, prisotnega v hrani, medtem ko odrasla oseba le 10 %.
Prehrana otrok se tudi razlikuje od prehrane odraslih.

 

Tabela: Primerjava vnosov pri otrocih in odraslih

Medij 

Otroci (<1 leto) 

Odrasli 

Razmerje (otroci/odrasli) 

Zrak (m3/kg/dan) 

0,44 

0,19

2,3:1

Voda/tekočine (g/kg/dan) 

161,0

33,5

4,8:1

Hrana (g/kg/dan) 

140,0

23,0

6,1:1

 Vir: iz podatkov National Research Council (1993); Gephart , Tell & Triemer (1994);  US EPA (1997);

 

Dojenčki in otroci, ki so komaj shodili, z umazanimi rokami preko ust vnašajo v organizem onesnaženo zemljo in prah: npr. svinec, pesticide; veliko se zadržujejo na tleh, izpostavljeni so kemičnim snovem, fizikalnim agensom iz tal in plasti zraka tik nad tlemi (radon, cigaretni dim, druge snovi).

 

Otroci imajo pred seboj še mnogo let, da lahko razvijejo kronična obolenja.
Resnost obolenja je povezana z:
- zelo zgodnjo škodljivo okoljsko izpostavljenostjo,
- kontinuirano in zato kumulativno izpostavljenostjo (primer posledice takšne izpostavljenosti je pljučni karcinom),
- kombinacija obeh zgoraj naštetih dejavnikov (kožni rak zaradi prekomerne izpostavljenosti sončnim žarkom – kontinuirana izpostavljenost, ki se začne zelo zgodaj v otroštvu).

Škodljive posledice zgodnje izpostavljenosti nevrotoksičnim dejavnikom se lahko odkrijejo šele v kasnejših letih.
Nekateri učinki se lahko kažejo skozi generacije, npr. prirojene okvare otrok zaradi izpostavljenosti staršev v odrasli dobi.
Skozi placento in preko mleka nekatere snovi prehajajo v otroka (npr. svinec, poliklorirani bifenili - PCB).

 

 Multipla (večvrstna) izpostavljenost

Multipla izpostavljenost je lahko nakopičena (združena, agregirana) ali kumulativna. Npr. otroci so lahko izpostavljeni isti kemikaliji iz različnih virov (agregirano), ali so izpostavljeni različnim agensom s podobnimi učinki (kumulativno), z dodanimi ali multiplikativnimi toksičnimi učinki. Pri otrocih ima kombinirana izpostavljenost lahko večji učinek kot pri odraslih.

 

S starostjo povezane poti vnosa

Izpostavljenost škodljivim dejavnikom okolja in ranljivost otrok je različna v različnih razvojnih obdobjih, odvisno od bioloških in psihosocialnih značilnosti v različnih razvojnih fazah.
Dejstvo je, da so vsebnosti svinca pri otrocih, starejših od 36 mesecev, v povprečju nižje kot pri otrocih, starih 18-36 mesecev. Čeprav je navado »roke - usta« težko meriti, imajo otroci, pri katerih je opisana ta navada, višje vsebnosti svinca v krvi. Navada se s starostjo manjša.


Izpostavljenost kemičnim snovem

Največkrat toksični učinki kemikalij niso akutni, problem predstavlja dolgotrajna izpostavljenost nižjim vsebnostim, z latentnim (prikritim) učinkom, ki pa še vedno predstavljajo možna tveganja za zdravje. Simptomi obolenj se ne pojavijo nujno v otroštvu, posledice izpostavljenosti se lahko čutijo šele v odrasli dobi.

 

 

 UKREPI, KI POMAGAJO ZAŠČITITI OTROKE PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI SVINCA

Potrebno je izvajati ukrepe v okolju, ki bodo preprečevali širjenje težkih kovin preko prašnih delcev na zunanjih površinah, stanovanjih, vrtcih, šolah, igralnih površinah... Predlagani ukrepi zatravljanja, asfaltiranja površin in mokrega čiščenja cest so primeren ukrep za zmanjšanja izpostavljenosti prebivalstva. Obstoječa industrija mora nadaljevati s prizadevanji za zmanjševanje onesnaževanja okolja.


 

 nijz

© Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.


Ta stran uporablja spletne piškotke.